بانك اطلاعات طراحي رستوران كافي شاپ و تالار CD

بهترين نمونه هاي انواع رستوران، كافي شاپ، بار، كلوپ و رستورانهاي فضاي باز - بهترين نمونه هاي تالار هاي پذيرايي - عناصر داخلي فضاي رستوران ها از قبيل پيشخوان، فضاي غذاخوري، ورودي، فضاهاي ارتباطي، پله و فضاهاي جنبي - نما ها و نشانه هاي بيروني - همراه با استاندارد هاي طراحي فضا هاي غذاخوري و استاندارد هاي طراحي فضاهاي پخت و پز، آشپزي و آماده سازي غذا - امكان مشاهده تصاوير بصورت پروژه اي- كليه مطالب و منوها به دو زبان فارسى و انگليسى - امكان پرينت ، كپى ، چاپ ، نمايش خودكار، جانمايى در صفحه.

   
اين صفحه اصلي برنامه است و شما ميتوانيد موارد زير را از داخلي آن انتخاب كنيد: ١- انواع رستوران و غذاخوري ٢- عناصر و فضاهاي داخلي رستوران ها ٣- نما ها و نشانه هاي خارجي رستوران ها ٤- استانداردهاي غذاخوري ها و آشپزخانه ها ٥- مشاهده تمامي موارد بصورت پروژه اي
در اين صفحه شما ميتوانيد به موارد زير دسترسي داشته باشد: ١-رستورانها ٢- كافي شاپ و كافه تريا ٣- تالار پذيرايي ٤- بار ٥- كلوپ ٦- رستورانهاي فضاي آزاد
در اين صفحه شما ميتوانيد نمونه هاي عناصر داخلي را مشاهده نماييد: ١- پيشخوان و بار ٢- وروديها و راهرو هاي و پله ها ٣- فضاهاي غذاخوري و نشيمن ٤- ساير فضاهاي جنبي رستورانها
اني صفحه استاندارد ها و جداول مربوطه مي باشد: ١- استانداردهاي مربوط به فضاهاي غذاخوري و سالن هاي پذيرايي ٢- استانداردهاي مربوط به فضاهاي آشپزي ، پخت و پز و آماده سازي غذا
در اين صفحه هر نشانه معرف يك پروژه ميباشد كه با انتخاب آن مى توانيد تصاوير مختلف نماى بيرونى و داخلى و نقشه هاى آن پروژه را مشاهده كنيد.
در اين صفحه آيكون هاي كوچك موضوعات مختلف را مشاهده ميكنيد و با انتخاب هر كدام تصوير بصورت تمام صفحه مشاهده ميكنيد
در اين صفحه آيكون هاي كوچك مربوط به استاندارد ها را مشاهده ميكنيد و با انتخاب هر كدام تصوير بصورت تمام صفحه مشاهده ميكنيد
در اين صفحه آيكون هاي كوچك مربوط به نشانه هاي بيروني رستوران ها را مشاهده ميكنيد و با انتخاب هر كدام تصوير بصورت تمام صفحه مشاهده ميكنيد
با انتخاب هر آيكون و دبل كيليك بروى آن تصوير بزرگ آن بروى صفحه ظاهر ميشود. در اين قسمت با كمك جعبه ابزار كنارى ميتوانيد تصوير را ذخيره يا كپى به كليپ بورد يا چاپ كنيد. از ديگر امكانات نمايش خودكار و اختيارى ميباشد
با انتخاب هر آيكون و دبل كيليك بروى آن تصوير بزرگ آن بروى صفحه ظاهر ميشود. در اين قسمت با كمك جعبه ابزار كنارى ميتوانيد تصوير را ذخيره يا كپى به كليپ بورد يا چاپ كنيد. از ديگر امكانات نمايش خودكار و اختيارى ميباشد
در اين صفحه نمونه نقشه هاي مربوط به يكي از پروژه ها را مشاهده ميكنيد با كمك جعبه ابزار كنار تصوير ميتوانيد آنرا چاپ يا ذخيره يا كپي نماييد